Wat?

Die gemeentepakket bestaan uit tien produkte wat elk elektronies beskikbaar is. Agter elkeen van hierdie produkte is daar ‘n teorie oor hoe gemeente-wees werk en die produk is ontwerp om dit te bewerkstellig.

Hoe?

Al die produkte van die pakket hou verband met een sentrale fokusteks vir die week.  Die fokusteks is belyn met ‘n leesrooster wat deur kerke regoor die wêreld gebruik word – die Revised Common Lectionary.

Wie?

  • Die gemeentepakket word ontwikkel om gemeenteleiers te help met hul werk in ‘n gemeente:
  • Kleingroep gespreksblad help kleingroepleiers om groepe te hou waar mense met God kan kontak maak.
  • Kinderoomblik en Sakkie help die persoon wat die kinder-moment in die erediens hanteer om dit te laat aansluit by die fokusteks van die week.
  • Die kategese-materiaal word in drie verdeel:  Graad R tot Graad 3, Oupa Abie (vir Graad 4 – 7) en dan die Hoërskool Kategese.  Al drie help kategete om ‘n deelnemende kategese byeenkoms te hou.
  • Die Storie Agter die Groot Storie (teksuitleg) word nou binne in Inkleurkryte vir die Erediens geplaas.  Die Narrafore en Powerpoint en Inkleurkryte-produkte help die voorganger in die erediens om die fokusteks op verskillende maniere oop te sluit.

Wanneer?

Elke produk is, indien van toepassing die spesifieke Sondag, weekliks beskikbaar. Ons probeer om altyd die pakket ten minste drie weke voor die betrokke Sondag reeds beskikbaar te stel sodat gemeenteleiers dit in die gemeente kan versprei soos dit nodig is. Party gemeentes druk byvoorbeeld die Tuisblad en/of die Dissipelskap-gespreksblad op hulle afkondigingsblaadjie. Die kategese materiaal word ook weekliks beskikbaar gestel.

Waarom?

Omdat die een teks in al die verskillende gemeentebyeenkomste (erediens, kategese, kleingroepe, huis, jeug ens.) gebruik word, vind daar belyning in die gemeente plaas.  Mense het minder die ervaring dat hulle lewens deur die kerk versplinter word en het eerder die belewenis dat God regdeur die verloop van die week met hulle praat.

Hierdie pakket bied die volgende aan

Die gemeentepakket bestaan uit tien produkte wat elk elektronies beskikbaar is. Agter elkeen van hierdie produkte is daar ‘n teorie oor hoe gemeente-wees werk en die produk is ontwerp om dit te bewerkstellig.

Lede / Teken Aan